INTEGRASI NILAI-NILAI AKIDAH DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK PADA TINGKAT SD/MI

Moch. Syafri Ramadani 220101110105 Abstrak Akidah Islam sangat penting bagi kehidupan masyarakat terkhusus untuk membentuk sebuah akhlak dan karakter dari seorang peserta didik tingkat SD/MI. Di zaman ini banyak sekali peserta didik yang merosot dari segi akhlaknya dan perlu adanya sebuah peningkatan pembelajaran akidah Islam untuk memberikan sebuah pendidikan tentang Read more…